Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Unit of Measure: vấn đề mua hàng và bán hàng không cùng một đơn vị tính

Trúc Đào
tháng 9 2019 — 3397 lượt xem

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1939 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 3262 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 2230 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

States vs. Stages: 2 cách tiếp cận để phản ánh các giai đoạn của quy trình

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 9 2019 — 2228 lượt xem

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 7318 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 8153 lượt xem group profile security user

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 2820 lượt xem crm sales lead automation