Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Quản lý chương trình khuyến mãi và phiếu giảm giá trên Odoo 16

Vương Minh Thông
tháng 11 2023 — 541 lượt xem coupon odoo16 promotion