Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 7956 lượt xem group profile security user