Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2605 lượt xem docker odoo13

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4418 lượt xem group profile security user