Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1628 lượt xem developer html report

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 3253 lượt xem docker odoo13

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1542 lượt xem functional odoo13 timeoff

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 5915 lượt xem group profile security user