Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Odoo 13

Uyen Vo

Ở các phiên bản trước, việc định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không được cấu hình bởi việc chọn `Is Unpaid`, nhưng đã có sự thay đổi trên Odoo phiên bản 13. Trường `Is Unpaid` đã bị loại bỏ mà thay vào đó là sử dụng loại công (Work Entry Type).

Chúng ta sẽ làm quen với định nghĩa công (Work Entry) và loại công (Work Entry Type), vậy các đối tượng đó là gì?

Work Entry được hiểu như là công của một nhân viên, sẽ được hệ thống tự động sinh ra tương ứng với các loại công (Work Entry Type), ví dụ mặc định trong tháng một nhân viên phải đi làm 22 ngày thì đó thuộc loại công hiện diện, ngoài ra trong tháng đó nhân viên có thể nghỉ phép, nghỉ bệnh, vv thì công tương ứng với loại đó cũng sẽ được sinh ra. Việc tính lương cho nhân viên cũng sẽ dựa vào công của nhân viên trong tháng đó.


Vậy có sự liên quan gì giữa loại ngày nghỉ `Time Off Type` và loại công `Work Entry Type` ? 

Trên loại ngày nghỉ được phép định nghĩa một loại công


Và ngược lại trên loại công, bạn cũng có thể định nghĩa các loại ngày nghỉ


Sau khi đã được cấu hình đầy đủ thì cứ mỗi lần một nhân viên tạo một yêu cầu nghỉ, thì sẽ có một công tương ứng được sinh ra, với loại công là loại được định nghĩa trên loại ngày nghỉ của yêu cầu nghỉ. Tiếp theo, vào cuối tháng khi tính bảng lương sẽ dựa vào các công được sinh ra và cấu trúc bảng lương (Salary Structure) đã được định nghĩa cho nhân viên.

Việc xác định loại công nào không được tính lương được định nghĩa trên cấu trúc bảng lương


Cuối cùng, khi đã sinh ra được bảng lương cho nhân viên bạn sẽ thấy được các loại công được liệt kê và số tiền được tính tương ứng