Run Odoo 13 với docker

Hướng dẫn chạy Odoo 13 ở môi trường docker

Anh Vu

     Xin chào cả nhà, trong bài này mình sẽ trình bày cách chạy Odoo với docker

     Chuẩn bị

     Tiến hành cài đặt bằng terminal.

     Cài đặt một số thư viện

     • sudo apt update

     • sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common git -y

     Cài đặt docker

     • sudo apt update

     • curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

     • sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

     • sudo apt install docker-ce -y

     Kiểm tra thông tin docker đã cài thành công

     • sudo systemctl status docker

     Cài đặt docker-compose (phiên bản mới nhất ở thời điểm viêt bài 1.25.0-rc2 released on Aug 7)

     • sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0-rc2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

     • sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

     Khởi chạy Odoo

     • git clone https://github.com/trobz/docker-odoo-run.git -b 13.0

     • cd docker-odoo-run

     • sudo docker-compose up -d

     • sudo chmod 777 -R odoo odoo-web-data

     • sudo docker restart o13-web

     Truy cập vào URL (IP:8069 - địa chỉ IP chính là địa chỉ IP của Ubuntu server)


     Ghi chú: 

     Stop|Start|Restart docker:

     • sudo docker o13-web stop|start|restart

     View logs:

     • cd docker-odoo-run

     • tail -fn 500 odoo/odoo-server.log

     Một số lưu ý trong bài:

     • 13.0: tên git branch

     • o13-web: tên container trong docker được định nghĩa ở đây

     Mình vừa trình bày với các bạn về cách chạy Odoo với docker, hiện tại ở ví dụ trên mình chạy với Odoo phiên bản 13.0 để chạy với các phiên bản khác các bạn chỉ cần đổi tên phiên bản Odoo tương ứng (10, 11 hoặc 12) ở line này. Chúc các bạn thành công trong việc chạy Odoo với các phiên bản khác nhau

     Nếu có câu hỏi gì các bạn đừng quên để comment bên dưới nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tới