Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1060 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 811 lượt xem functional odoo13 referrals

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2443 lượt xem docker odoo13

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4093 lượt xem group profile security user