Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1309 lượt xem functional odoo13 rental

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2605 lượt xem docker odoo13