Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 508 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 544 lượt xem functional odoo13 referrals

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1476 lượt xem odoo13 technical tips