Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 277 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost