Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1790 lượt xem developer html report

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1793 lượt xem functional odoo13 timeoff