Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1429 lượt xem developer html report

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1494 lượt xem functional odoo13 rental

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2930 lượt xem docker odoo13

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1551 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1077 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta