Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 1117 lượt xem docker odoo13

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 459 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 355 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta