Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2605 lượt xem docker odoo13

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 721 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time