Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 641 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1184 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 797 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1157 lượt xem crm sales lead automation