Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1465 lượt xem developer html report

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1645 lượt xem crm sales lead automation