Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1465 lượt xem developer html report

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1539 lượt xem functional odoo13 rental