Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1093 lượt xem developer html report

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2522 lượt xem docker odoo13

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 675 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1223 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 820 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4245 lượt xem group profile security user