Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 971 lượt xem developer html report

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1187 lượt xem functional odoo13 rental

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 579 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1101 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 759 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3005 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 3870 lượt xem group profile security user