Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1235 lượt xem developer html report

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2731 lượt xem docker odoo13

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 2496 lượt xem odoo13 technical tips

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 789 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1378 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 938 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3942 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4638 lượt xem group profile security user