Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1222 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 929 lượt xem functional odoo13 referrals

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3910 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4600 lượt xem group profile security user