Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1790 lượt xem developer html report

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 6003 lượt xem Inventory Landed cost