Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1522 lượt xem functional odoo13 timeoff

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 5860 lượt xem group profile security user