Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1613 lượt xem developer html report

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 5860 lượt xem group profile security user