Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1465 lượt xem developer html report

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 3008 lượt xem docker odoo13