Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 4092 lượt xem accounting odoo13 vas

Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 2043 lượt xem developer html report

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 2086 lượt xem functional odoo13 timeoff

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 7337 lượt xem group profile security user