Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 738 lượt xem accounting odoo13 vas

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 939 lượt xem functional odoo13 rental

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 2306 lượt xem group profile security user